KDY KONTAKTOVAT STATIKA

 • Pokud se zasahuje do nosných konstrukcí.
 • Určení nosných a nenosných konstrukcí - rekonstrukce bytu, demolice příček.
 • Při vzniku nebo rozvoji poruch (trhlin, průhybů, poklesů).
 • Před zakrytím konstrukcí (zateplení, zasypání, nové podlahové souvrství).
 • Zpracování kompletního projektu u staveb, kde nosná konstrukce tvoří velkou většinu díla: otvor v panelu nebo ve zdi, nové schodiště, opěrná zeď, ...
 • Dopracování projektu pro stavební povolení pro účely provádění stavby.
 • Dokumentace bouracích prací ve složitých případech: řadový dům, podsklepený dům, ...

PODKLADY

 • Popis nebo vyznačení plánovaných zásahů.
 • Adresa objektu, podlaží a číslo bytu, stavebník, majitel.
 • Stavební dokumentace objektu. Bez ní je nutný rozšířený průzkum.

Dokumentaci většinou má majitel / SVJ / družstvo. Téměř vždy je v archivu příslušného stavebního úřadu. Ten ji předloží majiteli nebo na základě plné moci. Dokumentaci postačí čitelně nafotit, ale z důvodu zachování její hodnoty doporučujeme její sken.

PROHLÍDKA A KONZULTACE

Při prohlídce vysvětlujeme stav objektu a možnosti opravy nebo rekonstrukce. Výstupem je přehledný záznam z prohlídky v pdf, kde je navržen další postup:

 • Okamžitá opatření (bez opatření, omezení užívání, uzavření).
 • Specifikace podkladů pro další postup (zaměření, průzkum, diagnostika,...)
 • Koncepce technického řešení (sanace, zesílení, podepření, ...)

Při další spolupráci bude cena prohlídky odečtena.

ZÁSAH DO NENOSNÉ KONSTRUKCE

Statik určí nosné a nenosné konstrukce a postup bourání. Zejména ve starších objektech jsou často příčky průběžné přes více podlaží.

Podle typu nosných konstrukcí jsou zvoleny materiály pro nové konstrukce. Dle hmotnosti zdivo, sádrokarton, cementový potěr, lehčený zásyp, ...

VYJÁDŘENÍ STATIKA se předkládá SVJ / družstvu a je uschováno pro případnou kontrolu stavebního úřadu.

ZÁSAH DO NOSNÉ KONSTRUKCE

OTVORY DO NOSNÉHO PANELU / ZDIVA, NOVÉ SCHODIŠTĚ: Zpracujeme dokumentaci pro stavební povolení včetně požárního řešení.

PŘÍSTAVBY / NÁSTAVBY: Zpracujeme STATICKÝ VÝPOČET jako součást dokumentace zpracované Vaším architektem nebo zpracujeme PROVÁDĚCÍ PROJEKT nosné konstrukce navazující na Váš projekt pro stavební povolení.

DEMOLICE: Zpracujeme DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ ve složitých případech: řadový dům, podsklepený dům, ...